REGULAMIN MARINY DĄBIE
Regulamin opracowany jest na podstawie obowiązujących przepisów: Ustaw, Rozporządzeń i
Zarządzeń regulujących funkcjonowanie przystani śródlądowych.

Właściciel Obiektu.
FUNDACJA SUN & SAIL

Zarządca Obiektu.
Fundacja SUN SAIL


Rozdział 1. Definicje regulaminowe.

 1. Marina Dąbie – teren przystani żeglarskiej w Szczecinie Dąbie składający się z części lądowej obejmującej działki ewidencyjnych o numerach 55 i 10/2 obręb 4022 Szczecin Dąbie, oraz z części wodnej obejmującej działki wodne o numerach 1/53 i 10/1, w tym baseny portowe z infrastrukturą, w szczególności: pomosty, falochrony, pomost widokowy i urządzenia wodne (m.in. slip i urządzenia cumownicze). Marina Dąbie zwana także dalej mariną.
 2. Zarządca Mariny Dąbie – Fundacja Sun&Sail, zwany dalej także zarządcą.
 3. Personel Mariny – kierownik mariny, manager ds. biznesowych, bosman, stróż nocny oraz pozostali pracownicy przystani żeglarskiej, zatrudnieni przez Zarządcę Obiektu. Personel Mariny zwany dalej także personelem.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani na podstawie obowiązującego cennika.
 5. Rezydent – armator, właściciel lub opiekun posiadający prawo do dysponowania danej jednostki pływającej, osoba fizyczna lub prawna posiadająca podpisaną Umowę na postój na sezon nawigacyjny lub sezon zimowy w Marinie Dąbie
 6. Członkowie załogi – osoby przebywające na jednostce pływającej w Marinie Dąbie.
 7. Jednostka pływająca – urządzenie pływające sportowe lub rekreacyjne, dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczpospolitej Polskiej i kierowana przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującym prawem, zwana dalej także jednostką
 8. Cennik Mariny – załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Fundacji „SUN&SAIL zawierający zestawienie oferowanych usług i odpłatności za korzystanie z Mariny Dąbie, zwany dalej także cennikiem

Rozdział 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Mariny Dąbie i obejmuje obszar basenów portowych, nadbrzeża, biura mariny, bosmanki, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń sanitarnych oraz placów przeznaczonych na postój jednostek pływających na lądzie.
 1. Wejście lub wpłynięcie na teren Mariny, skorzystanie z jej urządzeń cumowniczych lub korzystanie z jej usług, oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przez cały okres przebywania na terenie Mariny.
 2. Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie Mariny Dąbie.
 3. Osoby niepełnoletnie na terenie Mariny muszą znajdować się pod opieką uprawnionych dorosłych.
 4. Każda działalność na terenie Mariny, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Zarządcy Obiektu – Kierownika mariny, managera ds. biznesowych lub Bosmana Mariny Dąbie.
 5. Organizatorzy zewnętrzni imprez na terenie Mariny Dąbie uzgodnionych z Zarządcą Obiektu, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy danej imprezie oraz zachowanie bezpieczeństwa uczestników.
 6. W imieniu Zarządcy Obiektu przystanią zarządza kierownik lub wyznaczony personel Mariny a w szczególności bosmani, którym przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 15 m i zanurzeniu nie przekraczającym od 2m do 3 m zgodnie z obowiązującym oznaczeniem głębokości w porcie.
 8. Zezwolenia na wejście jednostki do Mariny udziela upoważniony personel, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności.
 9. Sezonowe miejsca postoju jednostek pływających w basenach portowych i na lądzie dla Rezydentów wyznaczane są na podstawie „Zasad przyznawania miejsc sezonowych w porcie Marina Dąbie” – załącznik nr 2.
 10. Wyznaczenie miejsca postoju jednostki uwarunkowane jest jej zanurzeniem, długością oraz wolnymi miejscami. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel Mariny. Należy ściśle przestrzegać poleceń obsługi portu jachtowego celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury Mariny.
 11. Użytkownik przed zacumowaniem przy nabrzeżu, falochronie lub pomoście zobowiązany jest zgłosić zamiar zacumowania jednostki bosmanowi osobiście lub telefonicznie pod numerem: +4 737 301 315. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki pływającej oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze mariny, bosmanacie, w wyznaczonych godzinach otwarcia bądź bezpośrednio u bosmana lub stróża nocnego.
 12. Zacumowanie przy nabrzeżu, falochronie lub pomoście, a także pozostawienie jednostki na części lądowej Mariny bez zezwolenia Personelu Mariny oznacza zawarcie umowy najmu za wynagrodzeniem 100 zł dziennie za jednostkę. Za wyciągnięcie takiej jednostki z wody, oczyszczenie i złożenie na lądzie, a także za jej postój na lądzie, Zarządca mariny pobiera opłatę zgodnie z cennikiem Mariny Dąbie. Jednostki pozostawione bez zgłoszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy będą traktowane jako porzucone i sprzedawane na licytacji.
 13. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju na sezon nawigacyjny lub zimowy oraz inne obowiązujące opłaty za jednostkę pływającą należy regulować przed rozpoczęciem obowiązywania danego sezonu.
 14. Opłaty za postój i usługi wnosi się z góry wg Cennika Mariny. Opłaty mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku, oraz za zgodą Zarządcy Obiektu.
 15. W przypadku nie uiszczenia należności z góry lub zalegania z opłatami Użytkownik od momentu wjazdu lub wpłynięcia jednostki do mariny i skorzystania z jej urządzeń cumowniczych, a Rezydent powyżej 1 dnia od niedopełnienia określonych formalności – tj. zawarcia nowej umowy na postój jednostki w marinie, tracą uprawnienia do korzystania z usług Mariny. Zarządca mariny może w takich przypadkach wyciągnąć daną jednostkę z wody, oczyścić ją i złożyć na lądzie na koszt Rezydenta lub użytkownika, zgodnie z obowiązującym cennikiem mariny.
 16. Za każdy bezumowny postój jednostki Rezydent zobowiązany jest zapłacić 100 zł za każdą rozpoczętą dobę. Jednostki Rezydentów i użytkowników pozostawione bez zgłoszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy będą traktowane jako porzucone i sprzedawane na licytacji.
 17. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Marinie Dąbie, Użytkownikowi nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca ani jego udostępnienia w jakiejkolwiek innej formie także bezpłatnej, osobie trzeciej, chyba że umowa z zarządcą mariny stanowi inaczej
 18. Za slipowanie jednostki pływającej na slipie lub też jej wodowanie na suwnicy pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem Mariny Dąbie.
 19. Za korzystanie z kabin prysznicowych, pralni, suszarni pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką, według cennika Mariny Dąbie.
 20. Opłaty za prąd elektryczny oraz wodę pitną na postumentach znajdujących się w basenach cumowniczych, rozliczane są na podstawie cennika..
 21. Na wezwanie Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
 22. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Zarządcą Obiektu.
 23. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie, poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalne do czasu, kiedy z Mariny nie mógł korzystać.
 24. Wjazd i wyjazd wózków lub stojaków do transportu lub postoju jednostek na lądzie należy zgłaszać personelowi mariny.
 25. Wjazd jakiegokolwiek pojazdu przeznaczonego do transportu jednostek pływających, dźwigu, hds-a lub innego pojazdu powyżej 3,5 t tony masy bez zgody zarządcy mariny, oznacza konieczność uiszczenia przez Rezydenta, Użytkownika, kierującego pojazdem, jednorazowej opłaty w kwocie 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę, kiedy ww. pojazdy znajdują się na terenie mariny.

Rozdział 3. Zasady porządkowe.

 1. Manewrowanie jednostką pływającą poza czynnością cumowania po akwenach basenów portowych bez zgody Personelu Mariny jest zabronione.
 2. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny.
 3. Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, a także za straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani. Użytkownik, Rezydent i członkowie załóg ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania a w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenie innych jednostek pływających, oraz za zanieczyszczenie środowiska.
 4. Użytkownicy, Rezydenci i członkowie załóg zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych, BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i innych.
 5. Rezydent i członkowie załóg odpowiedzialni są za cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na swojej jednostce pływającej oraz w jej otoczeniu. Każda jednostka musi być cumowana prawidłowo zgodnie z dobrą praktyką żeglarską w miejscu i sposobem wyznaczonym przez Personel Mariny.
 6. Rezydent zobowiązany jest każdorazowo do dokonania wpisu w książce portowej wejścia i wyjścia swojej jednostki w trakcie trwania umowy postojowej.
 7. Jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania zezwolenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Prowadzący jednostkę pływającą, który nie jest Rezydentem Mariny Dąbie, po zacumowaniu zobowiązany jest do dokonania wpisu w książce portowej, która znajduje się w Bosmanacie oraz uiszczenie opłaty za postój zgodnie z cennikiem.
 9. Użytkownicy Mariny zobowiązani są do korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
 10. Sezonowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana bez zakłócania spokoju innych Użytkowników, w wyznaczonym miejscu do cumowania lub postoju zimowego i za zgodą udzieloną przez Personel Mariny.
 11. Podejmowanie na terenie Mariny remontów jednostek pływających przez Rezydentów oraz ich zakres musi być ustalony z Personelem Mariny z wcześniejszym ustaleniem terminu według obowiązującego cennika.
 12. Rezydenci nie mogą wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które
  byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym Użytkownikom Mariny.
 13. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, a Rezydent lub Użytkownik nie reaguje na
  zagrożenie i wezwania, może zostać usunięta z przystani przez Personel Mariny na koszt właściciela.
 14. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
 15. Odpady komunalne Użytkownicy Mariny i członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane w workach o pojemności do wyznaczonego miejsca i pojemników.
 16. Odpady niebezpieczne lub uznane za szkodliwe dla środowiska (oleje techniczne, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające itp.) Użytkownicy Mariny i członkowie załóg zobowiązani są do utylizowania we własnym zakresie.
 17. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem obowiązkowego wyposażenia wynikających z przepisów prawnych oraz materiałów stosowanych do obsługi jednostek pływających.
 18. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie Mariny.
 19. Zabrania się prowadzenia zajęć dla dorosłych lub dzieci i młodzieży na sprzęcie pływającym, przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i zgody Zarządcy Obiektu.
 20. Zabrania się używania napędu żaglowego do wykonywania manewrów portowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której manewr wynika z nagłej awarii napędu pomocniczego.
 21. W obrębie portu obowiązuje zakaz wytwarzania fal.
 22. Zabrania się mycia naczyń i dokonywania czynności higienicznych przy postumentach poza miejscem do tego wyznaczonym.
 23. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania nieczystości po nim.
 24. Użytkownicy i Członkowie Załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla innych Użytkowników, Personelu Mariny oraz innych osób przebywających na terenie Mariny.
 25. Na terenie Mariny obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 06:00.
 26. Łowienie ryb z nabrzeża, pomostów i jednostek pływających w Marinie jest bezwzględnie
  zabronione.
 27. Zabrania się wjazdu oraz parkowania poza wyznaczonymi miejscami pojazdów i motocykli na teren Mariny bez zgody Personelu.
 28. Na terenie Mariny obowiązuje zakaz kąpieli i skoków do wody.
 29. Użytkownik lub rezydent, który chce skorzystać z usług świadczonych przez podmiot spoza
  Mariny, zobowiązany jest to uzgodnić z Personelem Mariny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 30. Zabrania się wstępu na pomosty pływające osobom, które nie są członkami załóg jednostek pływających lub Personelem Mariny, chyba, że osoby takie zgłoszą taką chęć i otrzymają zgodę Personelu Mariny
 31. Organizacja zebrań, spotkań i innych imprez okolicznościowych na terenie Mariny może się odbyć
  tylko za zgodą Zarządcy Obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 32. Zabrania się rozpalania ognisk, grilla, używania otwartego ognia w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez zezwolenia Personelu Mariny.
 33. Zabrania się sprzedawania towarów, rozdawania druków reklamowych oraz przeprowadzania zbiórek pieniędzy czy innych akcji, bez pisemnej zgody Zarządcy.
 34. Użytkownicy, Rezydenci, Członkowie załóg zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
 35. Personel Mariny w każdej chwili może zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani Użytkownika, Rezydenta lub Członka Załogi, którzy naruszają zasady niniejszego regulaminu. Dodatkowo Zarządca Obiektu może domagać się odszkodowania za powstałe straty lub zniszczenia na zasadach obowiązujących w polskim prawie.
 36. Slipowanie jednostek na slipie odbywa się jedynie po uzyskaniu zgody personelu i wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem Mariny.
 37. Marina dysponuje suwnicą o udźwigu do 15 ton. Korzystanie z suwnicy odbywa się jedynie po uzyskaniu zgody personelu i wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem Mariny. Obsługą suwnicy zajmuje się wyspecjalizowany personel mariny.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe.

 1. Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
 2. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie
  obowiązujące.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać bezpośrednio bosmanowi, emailowo na adres: info@marina-szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zarządcy.
 4. Inne sprawy dotyczące Mariny Dąbie nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Zarządcy Obiektu i Personelu Mariny.
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas nieokreślony.
 6. Regulamin i załączniki wymienione w niniejszym Regulaminie dostępne są na stronie internetowej www.marina-szczecin.pl i w biurze mariny.

Zarządca Mariny


Załącznik nr 1 – do Regulaminu Mariny Dąbie
Przed zacumowaniem przy nabrzeżu, zamiar zacumowania jednostki należy zgłosić bosmanowi osobiście lub telefonicznie pod numerem: +48 737 301 315. Cumowanie przy nabrzeżu bez zezwolenia bosmana oznacza zawarcie umowy najmu – na zasadach określonych w regulaminie dostępnym u bosmana i na stronie www.marina-szczecin.pl/regulamin – za wynagrodzeniem w kwocie:
 100 zł dziennie – za każdy metr nabrzeża zajętego bez zgłoszenia zamiaru cumowania;
 12.000 złotych – za wyciągnięcie jednostki z wody, oczyszczenie i złożenia na brzegu;
 1.500 złotych miesięcznie – za postój jednostki na brzegu.
Jednostki pozostawione bez zgłoszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy będą traktowane jako porzucone i sprzedawane na licytacji.

Załącznik nr 2 – do Regulaminu Mariny Dąbie
Zasady przyznawania miejsc w porcie – Marina Dąbie na sezon nawigacyjny:

 1. Miejsca w porcie na kolejny sezon nawigacyjny przyznawane są na podstawie podpisanej terminowo kolejnej umowy postoju.
 2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy spełniają następujące warunki:
  a) terminowo wnosili opłaty portowe i inne należne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  b) przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  c) wywiązali się ze wszystkich zobowiązań zawartych w ostatniej umowie na postój sezonowy,
  d) dbają o pozytywny wizerunek Mariny.
 3. Cennik usług na dany rok podany jest na stronie internetowej Mariny Dąbie lub Fundacji Sun & Sail.
 4. Brak podpisanej umowy i uiszczonej w terminie opłaty oznaczać będzie automatycznie rezygnację z postoju jednostki pływającej na dany sezon.